whitelist_printer

imagepypelines.whitelist_printer(name)[source]

whitelisted the given printer

only whitelisted printers will print to the terminal

Parameters:name (str) – name of the printer to whilelist